اصول انعقاد شیمیایی

فرایند انعقاد و لخته سازی,انعقاد و لخته سازی فاضلاب,انعقاد , لخته شازی تصفیه آب,انعقاد و لخته سازی تصفیه فاضلاب

بار نهایی سطح مواد کلوئیدی موجود در فاضلاب عموما منفی است. ابعاد کلوئیدها ( در حدود 0.01 تا 1 میکرون ) به گونه ای است که نیروی جاذبه ی جرمی بین ذرات به شکل قابل ملاحظه ای کمتر از نیروی رانشی ناشی از بار الکتریکی است.
انعقاد، فرآیند ناپایدارسازی ذرات کلوئیدی است که در نتیجه ی برخورد ذرات، رشد حاصل شود.
واکنش های انعقاد اغلب ناقص هستند و همچنین واکنش های جانبی بیشماری با دیگر مواد موجود که با توجه به ویژگی های متغیر فاضلاب در طول روز و همچنین فصل متفاوت خواهند بود روی می دهند.

تعریف اصلی انعقاد شیمیایی

عبارت "انعقاد شیمیایی" مورد استفاده در این متن عبارت است از تمامی واکنش ها و مکانیسم های تاثیرگذار در ناپایدارسازی شیمیایی ذرات و تشکیل ذرات بزرگتر از طریق لخته سازی.
به طور کلی منعقدکننده یک ماده ی شیمیایی است که به منظور ناپایدارسازی ذرات کلوئیدی و تشکیل لخته به فاضلاب افزوده می شود. عامل لخته ساز یک ماده ی شیمیایی و نوعا آلی است که به منظور ارتقا فرآیند لخته سازی به محیط واکنش اضافه می گردد.منعقد کننده ها و لخته سازهای متداول پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، نمک های فلزی مثل آلوم یا سولفات فریک، و نمک های فلزی از پیش هیدرولیز شده مثل کلرید پلی آلومینیوم و کلی پلی آیرون می باشند.
واژه ی"لخته سازی" به منظور توصیف فرآیندی که به موجب آن اندازه ی ذرات در نتیجه ی برخوردهای ذرات افزایش می یابد به کار می رود. دو گونه لخته سازی وجود دارد: 1) لخته سازی ریز 2) لخته سازی درشت

ماهیت ذرات در فاضلاب

با توجه به اهداف عملی ممکن است ذرات موجود در فاضلاب به صورت معلق و کلوئیدی دسته بندی شوند. ذرات معلق عموما بزرگتر از 1 میکرون هستند و می توان آن ها را از طریق رسوب دهی تحت تاثیر جاذبه حذف کرد. در عمل از آن جایی که رسوب دهی و حذف ذرات توسط نیروی جاذبه به طراحی تاسیسات ته نشینی بستگی خواهد داشت، تمایز بین ذرات کلوئیدی و معلق آشکار نیست. از طرف دیگر نمی توان ذرات کلوئیدی را در مدت زمان معقول، با استفاده از ته نشینی حذف کرد، روش های شیمیایی( یعنی استفاده از منعقد کننده های شیمیایی و کمک لخته سازها ) را باید برای کمک به حذف این ذرات به کار گرفت.
به منظور درک نقشی که منعقدکننده های شیمیایی و کمک لخته سازها در حذف ذرات کلوئیدی به عهده دارند، اطلاع از ویژگی های ذرات کلوئیدی موجود در فاضلاب با اهمیت است. عوامل با اهمیتی که در ویژگی های ذرات کلوئیدی فاضلاب موثر هستند عبارتند از:
1. اندازه و تعداد ذرات
2. شکل و انعطاف پذیری ذره
3. خصوصیات سطحی منجمله مربوط به بار الکتریکی
4. برهم کنش های ذره_ذره
5. برهم کنش های ذره_حلال

ترسیب شیمیایی برای ارتقا عملکرد تصفیه خانه

ترسیب شیمیایی، شامل افزودن مواد شیمیایی برای تغییر وضعیت فیزیکی مواد جامد محلول و معلق و تسهیل حذف آن ها از طریق ته نشینی است. در گذشته ترسیب شیمیایی اغلب برای افزایش میزان حذف TSS و BOD به شرح زیر مورد استفاده قرار می گرفت:
1. جاهایی که تغییرات فصلی در غلظت فاضلاب وجود داشت( برای مثال در فاضلاب کارخانه های کنسروسازی)
2. در جاهایی که حد متوسطی از تصفیه مورد نیاز بود
3. به عنوان کمک به فرآیند ته نشینی
از حدود سال 1970، نیاز به حذف کامل تر ترکیبات آلی و مواد مغذی ( نیتروژن و فسفر ) موجود در فاضلاب، جایگاه تازه ای برای ترسیب شیمیایی فراهم کرد. در بهره برداری فعلی، ترسیب شیمیایی در موارد زیر استفاده می شود:
1. به عنوان وسیله ای برای افزایش عملکرد واحد ته نشینی اولیه
2. به عنوان مرحله اصلی در تصفیه ی فیزیکی_ شیمیایی مستقل فاضلاب
3. برای حذف فسفر
4. برای حذف فلزات سنگین

انعقاد و لخته سازی فاضلاب,انعقاد , لخته شازی تصفیه آب,انعقاد و لخته سازی تصفیه فاضلاب

واکنش های شیمیایی در عملیات ترسیب فاضلاب

در طی سال های گذشته، مواد مختلف زیادی به عنوان رسوب دهنده استفاده شده اند. درجه ی زلال سازی به دست آمده به مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده و اهمیتی که فرآیند به تناسب آن تحت نظر می باشد، بستگی دارد. به دست آوردن یک پساب خروجی زلال و عاری از مواد معلق یا کلوئیدی امکان پذیر است. مواد شیمیایی افزوده شده به فاضلاب با موادی که یا به طور طبیعی در فاضلاب وجود دارند و یا به این منظور افزوده می شوند برهم کنش خواهد داشت. متداول ترین مواد شیمیایی در جدول زیر فهرست بندی شده است.

بهینه سازی حذف مواد جامد معلق در ته نشینی اولیه

درجه ی زلال سازی به دست آمده در زمان افزودن مواد شیمیایی به فاضلاب تصفیه نشده به مقدار مواد شیمیایی مورد استفاده، زمان اختلاط، مراقبت های مربوط به پایش و تنظیم فرآیند بستگی خواهد داشت. به کمک ته نشینی شیمیایی، حذف 80 تا 90 درصد از کل جامدات معلق (TSS) ، 50 تا 80 درصد از BOD و 80 تا 90 درصد از باکتری ها امکان پذیر است. جهت مقایسه می توان گفت مقادیر حذف برای حوضچه های ته نشینی اولیه با طراحی و بهره برداری مطلوب، بدون افزودن مواد شیمیایی عبارت از 50 تا 70 درصد از TSS ، 25 تا 40 درصد از BOD و 25 تا 75 درصد از باکتری ها خواهد بود. به دلیل ویژگی های متغیر فاضلاب، میزان مواد شیمیایی مورد نیاز را باید از مطالعات آزمایشگاهی و پایلوت پلنت تعیین کرد.

تصفیه فیزیکی و شیمیایی مجزا

در برخی مناطق، تصفیه ی فاضلاب شهری با روش های بیولوژیکی به علت وجود ضایعات صنعتی دشوار می شود. در این موارد، تصفیه ی فیزیکی شیمیایی می تواند روش جایگزینی مناسبی باشد. این روش تصفیه به دلیل عدم یکپارچگی در پیش نیازهای تخلیه، هزینه بالای مواد شیمیایی، جابجایی و دفع مقادیر زیادی از لجن حاصل از افزودن مواد شیمیایی و مشکلات فراوان در حین بهره برداری موفقیت زیادی کسب نکرده است.
تصفیه ی فیزیکی شیمیایی کاربرد گسترده ی برای تصفیه ی فاضلاب صنعتی دارد.

برآورد مقادیر لجن از ترسیب شیمیایی

جابجایی و دفع لجن حاصل از ترسیب شیمیایی یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به تصفیه ی شیمیایی است. در عملیات ترسیب شیمیایی، لجن در حجم قابل توجهی تولید می شود که در هنگام استفاده از آهک این میزان اغلب به 0.5 درصد حجم فاضلاب تصفیه شده بالغ می شود.

آزمایش جارتست

جهت مطالعه عمل انعقاد و تعیین میزان مواد منعقد کننده و نیز انتخآب و فاضلاب نوع مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده از آزمایش جارتست استفاده می‌شود. در این آزمایش مقدار و میزان مواد شیمیایی لازم جهت عمل انعقاد، مقدار pH مناسب و نیز مواد شیمیایی مورد نیاز تعیین می شود. روش کلی جارتست بصورت زیر است: I. تهیـﺔ شش نمونه یک یا دو لیتری از آب و فاضلاب مورد نظر
II. برای هر نمونه ماده منعقد کننده یا کمک منعقد کننده مورد نظر اضافه می شود.
III. عمل اختلاط سریع بوسیله همزن با سرعت زیاد به مدت یک دقیقه انجام می شود
IV. نمونه های مورد آزمایش با همزن با سرعت کم به مدت ده دقیقه مخلوط می شود.
V. زمان ظهور لخته ها در هر یک از نمونه ها یادداشت می شود و با توجه به نوع مواد مصرفی و pH و مواد کمکی مورد نیاز برای تصفیه آب و فاضلاب مورد نظر تعیین می گردد.
استفاده از جارتست بهترین روش برای تعیین کدورت و پارامترهای اپتیمم (مقدار موثر مواد منعقد کننده, pH زمان فلوکولاسیون و ضرورت استفاده از کمک منعقدکننده می باشد). فاضلاب خام دارد. تغییرات کیفیت آب و فاضلاب خام و انتخآب و فاضلاب بهترین عملکرد انعقاد تنظیم pH و غلظت و نوع مواد انعقاد کننده از طریق جارتست امکان پذیر است.

اختلاط سریع

در حوضچه ها اختلاط سریع مواد شیمیایی به آب و فاضلاب اضافه شده و به سرعت با آب و فاضلاب مخلوط می‌گردد. معمولا" عمل اختلاط سریع از طریق بهم زنی شدید هیدرولیکی یا مکانیکی صورت می‌گیرد. مدت اختلاط کمتر از 30 ثانیه توصیه شده است.

موارد کاربرد انعقاد و لخته سازی شیمیایی :

I. در فرآیند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و صنعتی
II. منعقد سازی جامدات معلق و کلوئیدها در فرآیندهای شکر و تغلیظ مایعات
III. جداسازی جامدات و ترکیبات آلی در آب برگشتی سیستمهای تبرید و حرارتی
IV. جداسازی جامدات ، روغن و گریس و اکسیدهای نامحلول در تصفیه آب برگشتی از بخش نورد در صنعت فولاد
V. حذف رنگ ، مواد جامد معلق و کلوئیدها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی
VI. منعقد کننده در سیستمهای تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی
شرکت پالود صنعت نیکان مفتخر است تا با بهترین کیفیت ، راندمان بالا و کمترین قیمت ، دستگاه پکیج تصفیه آب و پساب را در خدمت صنایع مختلف در سراسر ایران قرار دهد .

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir