تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب گشتارگاه

کشتارگاه محلی برای کشتار حیوانات و پرداخت گوشت می باشد. محصولات پایانی شامل لاشه تازه و بخش های متفاوتی از گوشت مانند قلب، جگر، کلیه ها و زبان می باشد. یک کارخانه که گوشت تازه را فرآوری می کند کارخانه بسته بندی نامیده می شود. در پردازش گوشت، گوشت تازه دریافت شده از کشتارگاه سرد شده، پاک می شود و برای تولید انواع گوشت تازه و قسمتهای مختلف زائدات برش داده می شود. تقریبا تمامی کشتارگاهها محلی برای نگهداری حیوانات قبل از ذبحشان دارند. انواع زائداتی که بوسیله عملیات های جداگانه تولید می شود در زیر جدول بندی شده است.
مقدار فاضلاب در کشتارگاههای مختلف تابعی از نحوه کشتار وصرفه جویی در مصرف آب می باشد . ولی معمولاً در حدود 7 الی 9 متر مکعب به ازای هر تن گوشت برآورده شده است

عملیات انجام شده در کشتارگاه

1. محل نگه داری چارپایان: حیوانات قبل از نیمه شب برای ذبح روز آینده آورده می شوند. به منظور کاهش محتوای شکمشان چیزی برای خوردن داده نمی شود. فاضلاب تولیدی در اینجا شامل اوره، کود، کاه و فاضلاب ناشی از شستن وسایل نقلیه حیوانات به محل نگه داری چارپایان می باشد.
2. محل کشتار: پس از ذبح حیوانات، لاشه آن ها سرد و خون جمع آوری می شود. پوست ها از بدن حیوانات کنده شده، مواد داخل شکمی خارج و لاشه به قطعات کوچکتری تقسیم می شود. فرآیند برش سبب تولید خون، پودر استخوان و چربی می شود.
3. کارخانه پرداخت: تمام تولیدات غیرقابل خوردن خارج شده از فرآیندهای کشتار مانند مو، سم، شاخ، زائده های پوستی، روغن، چربی، پوست و ... پردازش شده و به کارخانه های دیگر نظیر دباغی، سازنده های چسب و ژلاتین فرستاده می شود.

خصوصیات فاضلاب

این فاضلابها دارای جریان متناوب، حاوی BOD و جامدات معلق بالا بوده، بوزا هستند و تولید لجن سنگینی می کنند که در هنگام تخلیه به آب ته نشین می شود. خصوصیات کیفی و کمی فاضلاب از یک کارخانه به کارخانه دیگر و از فصلی به فصل دیگر متفاوت است و به تعداد و نوع حیوانات ذبح شده و روش های مدیریتی بستگی دارد.
در کشتارگاههای بزرگ، خون جمع آوری و برای تغذیه و کود پردازش می شود. BOD خون در حدود 165000 میلی گرم در لیتر است و به آسانی منعقد و تجزیه می شود. محتویات شکم، جدا شده و جداگانه دفع می شود. مقدار محتویات شکم از 4/5-18 Kg برای هر حیوان متفاوت است. حذف چربی از جریان فاضلاب کمک زیادی در کاهش بار آلودگی وارده به واحدهای تصفیه پایین دست جریان می کند. محتویات شکم، زائدات سطح محل برش و قطع زائده ها، مو و لجن بوسیله آشغالگیرها حذف می شوند.
هر چه نسبت COD/BOD کم تر باشد، خبر از فاضلابی می دهد که به آسانی قابل تجزیه بیولوژیکی است. نسبت N/BOD نسبتا کم، نشان می دهد که به نیتریفیکاسیون و حتی زدایش نیتروژن نیاز بوده و SS هم نسبتا زیاد می باشد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب در کشتارگاه شامل مراحل زیر می باشد.

1- آشغالگیری

در ابتدای چرخه تصفیه لازم است که آشغالگیرهای درشت قرار داده شوند. این کار برای این است که تضمین شود ذرات ناخالص مانند مو، پر و قسمت های دور ریخته شده حیوانات ذبح شده وارد سیستم تصفیه نمی شوند و به تجهیزات مکانیکی آسیبی نمی رسانند. باید توجه داشت که موها و پرها ممکن است ارزش تجاری داشته باشند، بنابراین در کشتارگاه ها بازیافت می شوند. اغلب بعد از آشغال گیرهای درشت پمپ های مستغرق و خردکن ها قرار می گیرند که فاضلاب را از چاهک جمع آوری ورودی به طرف سایر واحدهای تصفیه خانه پمپاژ می کند.

2- چربی گیر

با عنایت به میزان قابل توجه چربی در فاضلاب کشتارگاه استفاده از این حوضچه ضروری بوده و فاضلاب بصورت ثقلی وارد این بخش شده و چربی بصورت ثقلی و طی زمان ماند مناسب و استفاده از میانگیر های تعبیه شده در حوضچه جداسازی شده و به مخزن ذخیره چربی منتقل میگردد. می توان از نمک های آلومینیوم و آهن بعنوان منعقد کننده به طور موفقیت آمیزی برای کمک به زدایش SS استفاده کرد.

3- متعادل ساز

فاضلاب چربیگیری شده سپس وارد این تانک گردیده و در این بخش امکان همگون سازی کمیت و کیفیت فاضلاب جهت جلوگیری از بروز شکهای هیدرولیکی و بیولوژیکی در سیستم میسر میگردد.

4- راکتور های بیهوازی UABR(Up flow Anaerobic Baffle Reactor) و (Up Flow Anaerobic Film Bed ) UAFB

در این راکتور UABR فاضلاب با عبور از میانگیر های تعبیه شده در راکتور تحت فرایند اولیه تجزیه بیهوازی فاضلاب قرارگرفته و برای عملیات نهایی یا متان زایی وارد راکتور UAFB خواهد شد. در این راکتور بدون حضور اکسیژن از طریق تزریق فاضلاب از کف راکتور ، فاضلاب وارد حوضچه گردیده و با عبور از لابلای ورقه های مدیا( از جنس PVC) نصب شده در حوضچه با میکروارگانیسمهای بیهوازی مواجه شده و تحت فرایند تصفیه بیهوازی قرارخواهد گرفت. ماحصل این فرایند آب ، اسیدهای آمینه، CO2 ، گاز متان میباشد. گاز متان بدون بو بوده و از طریق ونت (Vent) خارج میگردد.

5- راکتور هوازی (Extended Aeriation Activated Sludge) EAAS

فاضلاب خروجی از سیستم بیهوازی وارد این راکتور گردیده و با استفاده از روش هوادهی عمقی بصورت Extended Aeration ( هوادهی گسترده) و فرایند هوازی Complete Mix ( اختلاط کامل) تحت فرایند تصفیه هوازی قرارخواهد گرفت. فعالیت میکروارگانیسمهای هوازی در این راکتور امکان هضم و تثبیت بارآلودگی رافراهم آورده و در انتها تولید آّب ، CO2 و توده بیولوژیکی یا همان لجن فعال مینمایند.

6- تانک ته نشینی

فاضلاب خروجی از راکتور هوازی وارد این تانک گردیده و طی سپری نمودن زمان ماند مناسب و ته نشین شده لجن فعال در کف تانک ، فاضلاب تصفیه شده از طریق سرریز های فلزی نصب شده در بالای تانک ته نشینی خارج میگردد. لجن باقی مانده به راکتور AS EA مجددا باز گردش میشود.

7- کلر زنی

فاضلاب تصفیه شده میبایست جهت تخلیه در اراضی کشاورزی ضد عفونی گردد. به همین منظور توسط تزریق مواد ضد عفونی کننده فاضلاب در این حوضچه ضد عفونی شده و پس از آن قابل دفع در ارضی کشاورزی خواهد بود.

8- هاضم هوازی

در زمانهایی از فعالیت سیستم EAAS ، برگشت لجن فعال مورد نیاز نخواهد بود لذا بخشی از لجن اضافه به این هاضم وارد شده و تحت عمل هضم هوازی قرارمیگیرد. ماحصل این عمل لجن قابل دفع در ارضی کشاورزی بوده که بسیار کود مناسبی جهت رشد گیاهان میباشد. و حتی بصورت خشک قابل فروش است.

مسائل مربوط به تصفیه فاضلاب کشتارگاه

بسیاری از امور ناموفق در تصفیه خانه ی فاضلاب کشتارگاه را می توان در ناپایداری های فرآیند دنبال کرد که ناشی از تغییرات موجود در جریان فاضلاب می باشد. این تغییرات ناشی از روش کار کشتارگاهها است. ممکن است هیچ گونه ذبحی در طول روز یا در روزهای خاص وجود نداشته باشد و این بدان معنی است که هیچ جریان فاضلابی در طی چنین دوره هایی وجود ندارد. واحدهای تصفیه برای رسیدن به شرایط ثابت و پایدار با توجه به چنین رژیم هایی از جریان فاضلاب مشکل خواهند داشت. این مشکل با افزایش خیلی زیاد تعداد حیوانات ذبح شده دقیقا قبل جشن ها و اعیاد نیز تشدید می شود. میانگین روزانه در طی این دوره ها، به طور معمول 2 تا 3 برابر می شود.
کشتارگاههای آسیایی ممکن است حتی بازیافت نسبتا زیاد احشا را انجام دهند زیرا اغلب یک بازار محلی برای این احشا وجود دارد. بازیافت احشا شستشوی آن را در کشتارگاه ضروری کرده و این امر به تولید فاضلابی با حجم بیشتر و قوی تر منجر می گردد. این نکته به خصوص در مورد جامدات معلق صدق می کند و این جامدات در صورتی که از بین برده نشوند، می توانند برای پمپ ها در جریان پایین دست و شیرها ساینده باشند. آن ها همچنین باعث تجمع مواد بی اثر در راکتورهای بیولوژیکی می گردند.

شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان با بهره گیری از فرآیندهای نوین و با تکیه بر تجربه متخصص این شرکت طراح و سازنده انواع سیستم های تصفیه فاضلاب کشتارگاه می باشد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه
دانلود کاتالوگ

مطالب مرتبط به تصفیه فاضلاب کشتارگاه

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 20 - 44566419 (21) 98+
فکس : 44513120 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir