دیفیوزر

معمولا هوادهی به فاضلاب در تصفیه بیولوژیکی از 3 طریقه زیر انجام می گیرد:
1. هوادهی با دیفیوزرها و استفاده از هوای تحت فشار
2. هوادهی با هواده های مکانیکی سطحی
3. درهم نمودن روش های 1و 2
دیفیوزرها که ممکن است به صورت صفحه ای – لوله ای یا گنبدی باشد هوا را به صورت حباب های ریز و درشت در فاضلاب حوض هوادهی تزریق می نماید، دیفیوزرهای صفحه ای و گنبندی را معمولا در کف حوض های هوادهی با فاصله 50-75 سانتی متر از کف حوض بر روی لوله هایی که به لوله اصلی انتقال هوا اتصال دارد نصب می کنند.
فواصل بین دیفیوزرها حدود 30-76 سانتیمتر است، دیفیوزرها هوای لازم برای اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب را به طور یکنواخت و به صورت حبابهای ریز در حوض هوادهی تزریق می کنند.
اغلب دیفیوزرها را می توان در اعماق 2/5 تا 5 متر نصب نمود و سطح زیر پوشش آنها باید حداقل معادل 5 تا 25% سطح کف حوض هوادهی باشد.
راندمان دیفیوزرها از نظر درصد هوای تزریقی به فاضلاب بستگی به عمق حوض هوادهی داشته و نوع حباب هوای تولیدی به وسیله دیفیوزرها نیز در این راندمان موثر است.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir