تصفیه بی هوازی UASB

تصفیه بی هوازی UASB

فرآیند هیدرولیز،اسیدی شدن وتبدیل به گاز متان فرایندهای تصفیه بیولوژیکی در غیاب اکسیژن هستند که توسط میکروارگانیسم ها بی هوازی انجام میگیرد.

مرحله هیدرولیز

در این مرحله تجزیه،موادمعلق فاضلاب به مواد محلول تبدیل میشود.مرحله هیدرولیز یکی از مهمترین مراحل تصفیه بی هوازی است 5 تا 15 روز بطول می انجامد و اصولا خیلی کند ادامه خواهد یافت در این مرحله تصفیه مواد آلی شکسته شده و به مواد آلی محلول تبدیل می شود که شامل هیدرولیز بیوپلیمر نظیر پروتئین ها ،کربوهیدرات ها،چربی و روغن ها می باشد.

مرحله اسیدی شدن

شامل اسید های آمینه،قند وتولید هیدروژن،استات ،اسید های فرار با زنجیره کوتاه و الکل
در این مرحله هضم یا تصفیه بی هوازی اعمال توام اسیدی شدن و تولید استات است که در اثر آن مواد آلی ساده حاصل از مرحله از مرحله هیدرولیز به اسید های چرب فرارو احتمالا اسید استیک و سرکه تبدیل خواهند شد.

مرحله تولید متان
تصفیه بی هوازی UASB

در این مرحله از استات و ترکیب دی اکسید کربن و هیدروژن گاز متان تولید می گردد.در اکثرراکتور های بی هوازی این مرحله حدود 5 ساعت طول می کشد.
این سیستم با جریانی رو به بالا نوعی سیتم تصفیه بی هوازی است که قادراست با راندمان نزدیک به80 درصد فاضلاب های صنعتی با آلودگی شیمیایی بسیار بالا،فلزات سنگین را کاهش دهد.در این روش باکتری های بی هوازی با تبدیل موادآلی و آلوده کننده به گاز متان نه تنها به انرژی برای فعالیت های خود در تصفیه خانه فاضلاب نیاز ندارند بلکه قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی نیز هستند.بهترین دمای کارکرداین سیستم بین 30تا40 درجه و PHبهینه حدود7 می باشد.اما کلیدی ترین پارامتر کنترل راکتورسرعت جریان روبه بالا فاضلاب است چراکه سرعت که سبب ته نشین شده توده بیولوژیکی میشودسرعت زیاد باعث خروج میکرو ارگانیسم ها از راکتور میشود بسته به نوع فاضلاب سرعت بهینه جریان رو به بالا 6/.تا1 متر بر ساعت میباشد.

سه تشکیل دهنده عمده راکتورها عبارتست از

توده لجن،سیستم توزیع فاضلاب،جداکننده فاز مایع و گازوموادجامد.
این سیستم یک هاضم با راندمان بالا میباشد ، بارگذاری در این سیستم میتواند با6کیلوگرم CODبرمترمکعب انجام گیرد البته این سیستم توانایی تا 30کیلوگرم COD برمتر مکعب را هم دارد ولی به طور متوسط دامنه بهترین عملکرد بین8 تا18 کیلوگرم COD بر مترمکعب می باشد.این سیستم مناسب برای تصفیه فاضلاب خانگی نمی باشد زیرا زمان توقف فاضلاب خانگی به اندازه ای کوتاه است که مجال ته نشینی و هضم لجن را نمی دهد

مهمترین مزایای این سیستم عبارتنداز
تصفیه بی هوازی UASB

- نیاز به فضای کم و راندمان بالا
- تولید انرژی قابل مصرف (گازمتان) تاحدود 75 درصد
- کمی حجم لجن که باعث کاهش هزینه های دفع لجن میشود
- قدرت بالای ته نشینی لجن

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir