تصفیه بی هوازی ABR

تصفیه بی هوازی ABR, سپتیک تانک , اسمزمعکوسRO , انعقادولخته سازی , ایمهوف تانک

روش راکتور بافل دار بی هوازی که درآن فاضلاب با عبور از میان تعدادی اتاقک به صورت پایین رونده و بالا رونده تصفیه میشود.هراتاقک دارای دو بخش پایین رونده و بالا رونده است معمولا حجم و عرض بالارونده 3 برابر پایین رونده است.
به دلیل اتاقک های زیاد این سامانه توانایی زیادی در مقابله با شوک های الی و هیدرولیکی دارد

پارامترهای طراحی این سیستم عبارتند از

• تعداد اتاقک ها که بین 4 تا 8 قسمت میباشد بسته به ابعاد پروژه انتخاب می شود.
• بارگذاری الی که بین 5/. تا 15 کیلوگرم CODبرمترمکعب درروز می باشد.
• سرعت جریان رو به بالا بین 2 تا 4 متر بر ساعت می باشد.
• نسبت ارتفاع به عرض راکتور بین 6/. تا 2.5 می باشد.
• نسبت طول به عرض راکتور بین 3 تا 4 می باشد.
• میزان گاز متان تولیدی که 11/. تا 1.28 مترمکعب برکیلوگرم در روز می باشد.

`
دانلود کاتالوگ

تهرانسر-خیابان هفتم بلوار اصلی ( قهرمانی )-ساختمان پارسه-واحد 29
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir