تصفیه فاضلاب صنايع شيميايي و دارويي

صنايع شيميايي و دارويي دسته ي بزرگي از صنايع هستند كه فاضلابهايي با تركيبات شيميايي و ويژگي هاي بسيار متنوع توليد مي كنند. ويژگي هاي متنوع ناشي از توليدات مختلف در صنايع شيميايي به اهدافي كه آن ها مدنظر دارند بستگي دارد. تعدادي از صنايع كه در زيرگروه صنايع شيميايي قرار دارند ممكن است حتي محصول نهايي را توليد نكنند اما موازي توليد مي كنند كه توسط صنايع توليدي ديگر به كار برده مي شوند.
توليد فراورده هاي دارويي با استفاده از سنتز شيميايي داراي فرايندهايي است كه شباهت هاي زيادي به زير گروه توليد مواد شيميايي دارد. در حاليكه آن هايي كه به فرايندهاي بيوسنتز بستگي دارند ممكن است شباهت زيادي به صنايع تخميري داشته باشند.
با وجودي كه بخري از توليدكنندگان فراورده هاي دارويي و مواد شيميايي ممكن است هميشه همان محصولات را به طور دايم توليد كنند، بسياري از توليد كنندگان فراورده هاي دارويي، فعاليت توليد خود را متنوع و پس از توليد يك محصول، خط توليد را در جهت محصولي ديگر تنظيم مي كنند.

ويژگي هاي فاضلاب فراورده هاي دارويي و مواد شيميايي

با توجه به اينكه صنعت توليد فراورده هاي دارويي و مواد شيميايي بسيار گسترده بوده و محصولات مختلفي را در بر مي گيرد.
مي توان مواجه شدن با انواع گوناگوني از فاضلاب در اين صنعت را انتظار داشت.
برأي مثال،شدت آلودگي مواد آلي مي تواند از ١٠٠ تا ١٠٠٠٠ ميلي گرم بر ليتر تغيير كند.
دامنه هاي pH هاي فاضلاب اين صنايع تيز بسيار گسترده بوده،ضمن اينكه ممكن است حاوي فلزات يا بدون آن ها باشند.فلزات در اين صنعت به عنوان كاتاليزور در مراحل توليد به كار مي رود.
در هر صورت، اكثر فاضلاب هاي توليدي فرآورده هاي دارويي و شيميايي مقادير نسبتا كمي SS دارند.
تنها مورد استثنا احتمالا فاضلاب هايي است كه از بيوسنتز در توليد فراورده هاي دارويي استفاده مي شود.
حلال هاي آلي غالبا در فاضلاب ها به چشم مي خورند و اكثر آن ها مواد مغذي ناكافي هستند.
مشكل مربوط به فاضلاب فراورده هاي دارويي اين است كه ممكن است اين فاضلاب از چندين جريان با ويژگي هاي بسيار متفاوت تشكيل شده باشد و اگر اين ها به طور پيوسته توليد نشوند، مخلوط كردن فاضلاب اين جريان ها برأي توليد يك جريان تركيبي پايدار مي تواند مشكل ساز باشد

تصفيه فاضلاب صنايع فراورده هاي دارويي و شيميايي

انتخاب راهكار خاص برأي تصفيه فاضلاب صنايع فراورده هاي دارويي و شيميايي متكئ به ماهيت فرايندهاي توليدي مورد استفاده مي باشد.
به طور معمول، راهكار تصفيه شامل يكنواخت سازي و تصفيه بيولوژيكي مي باشد.
چرخه ي تصفيه اي كه برأي تصفيه ي يك فاضلاب حاوي متانول،به عنوان ماده ي آلي اصلي،به كار برده شده شامل موارد زير مي باشد:
الف)حوضچه ي يكنواخت كننده
ب) كنترل pH
ج)نوترينت هاي مكمل
د)راكتور SBR
ه)مخزن نگهداري لجن مازاد
و)آب گيري لجن
اگر فاضلاب حاوي فلزاتي شبيه روي باشد، زدايش فلز از طريق رسوب شيميايي و يا الكتروكواگوليشن بر تصفيه بيولوژيكي مقدم خواهد بود.

مقالات حوزه تصفیه فاضلاب

`
دانلود کاتالوگ

دفتر مرکزی: کیلومتر 9 جاده مخصوص ( تهران - کرج ) - بلوار اصلی تهرانسر - نبش خیابان ششم - ساختمان ایرانیان - واحد 8
تلفن : 46-44569945(21) 98+
فکس : 44596738 (21) 98+
همراه : 9121872360 98+
ایمیل : info@psne.ir